RTU.UDC

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทรับตรง (รอบ3)

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานีได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครสอบเข้าศึกษาต่อ ในคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น
บัดนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทั้งหมด จำนวน 6 คน รายนามดังเอกสารแนบ และขอให้ผู้สอบผ่านมารายงานตัวในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30-11.00 น. หากไม่มารายงานตัวในวันที่กำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อในครั้งนี้

เนื้อหาอื่นๆ...