ความรู้ คู่คุณธรรม

 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีดังนี้

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ทุกแผนการเรียน)
 2. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติวิชาชีพ
 3. มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร และมีค่าดัชนีมวลกาย น้อยกว่า 30 กิโลกรัม/ตาราง เมตร และ
 4. มีความประพฤติดีและไม่เคยต้องคดีอาญา
 รอบรับสมัคร  เกณฑ์การพิจารณา
 รอบ Portfolio

แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน  (ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ไม่ต่ำกว่า 2.50

 รอบ Quota
 รอบ Admission  คัดเลือกจากคะแนน TGAT, A-Level (คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1, ชีววิทยา,ภาษาอังกฤษ) และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00

วิธีการคัดเลือก พิจารณาคุณสมบัติให้เป็นไปตามประกาศ ตามลำดับขั้น ดังนี้

รอบที 1 Portfolio รายละเอียดผลงาน ดังต่อไปนี้

 • ประวัติส่วนตัว ความสามารถพิเศษ
 • ประวัติทางการศึกษา/ผลงาน การมีส่วนร่วม กิจกรรมสาธารณะ
 • เกียรติบัตร / รางวัล ภายใน และภายนอกสถาบัน พิจารณาจาก
 • GPA (ไม่น้อยกว่า 2.50)
 • Portfolio
 • การสัมภาษณ์และการตรวจร่างกาย

รอบที 2 Quota

พิจารณาจาก

 • GPA (ไม่น้อยกว่า 2.50)
 • การสัมภาษณ์และการตรวจร่างกาย

รอบที 3 Admission

พิจารณาจาก

 • ผลสอบ GAT,PAT,GPA (ไม่น้อยกว่า 2.00)
 • GPA เฉลี่ยสะสม 20 %
 • คะแนน GAT 50%
 • คะแนน A Level 30% (วิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ)
 • การสัมภาษณ์และการตรวจร่างกาย