ความรู้ คู่คุณธรรม

ภาษาไทย    :    มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี

อักษรย่อ    :    มรธ.วอ.

ภาษาอังกฤษ    :    RATCHATHANI UNIVERSITY, UDONTHANI CAMPUS

อักษรย่อ    :    RTU.UDC

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี

 logo 1000

องค์ประกอบ

 1. วงกรมรอบนอกเป็นช่อชัยพฤกษ์
 2. ชื่อเต็มมหาวิทยาลัยทั้งภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และการแสดงสถานะเป็นวิทยาเขต
 3. วงกลมรอบนอกในเป็นรูปรัศมี
 4. ชื่อย่อมหาวิทยาลัยเป็นรูปเพชร  ตั้งอยู่บนลายกนกซึ่งมีฐานเป็นดอกบัวบาน

ความหมาย

ดอกบัวบาน  หมายถึง  ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ

อักษรย่อ  มรธ  ประกอบกันเป็นรูปเพชรหมายถึง  ความเป็นเลิศ  ความแข็งแกร่งทางปัญญาและความคิด

รัศมี  หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรื่องความก้าวหน้าในวิทยาการและเทคโนโลยีทุกแขนงชื่อเสียง  และคุณงามความดีแผ่ปกไปทั่วทุกทิศ

สีประจำสถาบัน

สีแสด

ต้นไม้ประจำสถาบัน

ต้นหางนกยูง

ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  วัตถุปประสงค์

ปรัชญา

ความรู้  คู่คุณธรรม

ปณิธาน

มหาวิทยาลัยราชธานีเป็นสถาบันการศึกษาที่ มุ่งมั่นในการถ่ายทอดความรู้พร้อมกับเสริมสร้างคุณธรรมและส่งเสริมความก้าว หน้าให้บัณฑิตเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและสติปัญญาตลอดจนสนองความต้อง การด้านกำลังคนของประเทศ

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชธานี  เป็นสถาบันการศึกษาแห่งความรู้คู่คุณธรรมของชุมชนมีระบบการศึกษามีหลากหลาย  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  กระจายโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ปวงชน  เป็นคลังความรู้สาธารณะและสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล

พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ มีความรอบรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพคู่คุณธรรม  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  พร้อมทั้งพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย  ยืดหยุ่นตามความต้องการของผู้เรียนและการพัฒนาประเทศ
 2. ผลิตผลงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนตลอดจนการพัฒนาประเทศ
 3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการร่วมเรียนรู้และร่วมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและของชาติ
 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล  และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 6. สร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันอุดมศึกษาใน รูปแบบต่างๆ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้สู่ชุมชน  และสร้างระบบความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับหน่วยงานและ องค์กรอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในวิชาการ  และความสามารถในการปฎิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำความรู้ใหม่ๆ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศเป็นบัณฑิต ที่มีคุณธรรม  มีวินัยในการทำงาน  มีความเชื่อมันในตนเองมีความสำนึกในจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีความพอเพียง  รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้  นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องด้วยการส่งเสริมการศึกษา การวิจัย  การฝึกอบรมคณาจารย์และบุคลากร  เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและประเทศโดยรวม
 3. เพื่อให้บริการและและร่วมเรียนรู้ทาง วิชาการและวิชาชีพถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนา ศักยภาพในการผลิตและบริการชุมชน  สังคม  และประเทศด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 4. เพื่อส่งเสริมการศึกษา  การวิจัย  การฝึกอบรมคณาจารย์และบุคลากรเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ  ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและประเทศโดยรวม
 5. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการทาง วิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป  รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้ด้านต่างๆ แก่สังคม
 6. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 7. เพื่อให้มีระบบบริหารงานที่ทันสมัย  และมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
 8. เพื่อจัดหาทรัพยากรมาสนับสนุนการบริหาร จัดการในทุกด้านอย่างเหมาะสมเพียงพอและแสวงหาความร่วมมือกับภาครัฐและภาค เอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ