สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ดร.วรรณกร ศรีรอด 06-13450161

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

Certificate Program for Practical Nursing

ชื่อประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ชื่อย่อ : ป.ผช.

Certificate for Practical Nursing

Cert. PN.

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

๑ มีวุฒิการเรียนไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่ กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
๒ อายุไม่ต่ำกว่า ๑๖ ปี นับถึงวันเปิดภาคการอบรม
๓ น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๔๐ กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร
๔ มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนหรือปฏิบัติงาน

จำนวนผลิต ๑๐๐คนต่อรุ่น

ระยะเวลาการอบรม ๑ ปี ไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการอบรมปกติ

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

จำนวน ๓๘ หน่วยกิต โดยมีรายวิชาภาคทฤษฎีจำนวน ๒๗ หน่วยกิต และรายวิชาภาคปฏิบัติ จำนวน ๑๑ หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย

๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๘ หน่วยกิต

๒) หมวดวิชาเฉพาะ ๓๐ หน่วยกิต

ภาคทฤษฎี ๑๙ หน่วยกิต

ภาคปฏิบัติ ๑๑ หน่วยกิต

หลักฐานในการสมัคร

๑.สำเนาวุฒิการศึกษา

๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

๓. สำเนาทะเบียนบ้าน

๔.รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน๓รูป

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมทราบว่า มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยภายใต้การควบคุม หรือมอบหมายจากพยาบาลวิชาชีพ เท่านั้น และ ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑ มีความรู้และทักษะในการช่วยเหลือดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน และสร้างเสริมสุขภาพสำหรับ ผู้ใช้บริการทุกช่วงวัย

๒ ช่วยเหลือดูแลผู้ใช้บริการโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ

๓ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบในการดำรงชีวิตและการปฏิบัติงาน

๔ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานร่วมกับทีมสุขภาพ อื่นๆได้

๕ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานในสถานพยาบาล

๖ พัฒนาตนเอง ตลอดจนสนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

๗ มีวิจารณญาณและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

๘ มีทัศนคติที่ดีและมีความศรัทธาในอาชีพผู้ช่วยพยาบาล

เมื่อสิ้นสุดการอบรม

๑ มีงานทำทั้งภาครัฐและเอกชนทุกคน

๒ เมื่อสำเร็จการอบรมและปฏิบัติงานแล้วสามารถศึกษาต่อในระดับการศึกษาต่อเนื่องในระดับปริญญาตรีได้

เปิดอบรมรุ่นแรก ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี

โทร. ๐๔๒ ๒๙๒๐๓๖

โทรสาร ๐๔๒ ๒๙๒๗๒๗


กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2560

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย 
คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาการบัญชี
คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ 

สมัครได้ด้วยตนเอง หรือ
สมัครทางไปรษณีย์ หรือ
สมัครออนไลน์ http://register.rtu.ac.th

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 1 สิงหาคม 2560

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ลงทะเบียนเรียน
แจ้งความจำนงขอกู้ยืมเงิน (กยศ.)

5 สิงหาคม 2560


เปิดภาคเรียน

9 สิงหาคม 2560

กำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์

การสมัครแบบรับตรง
- สมัครด้วยตนเอง วันจันทร์ที่ 30 มกราคม-วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารราชธานี


- สมัครออนไลน์และสมัครทางไปรษณีย์ วันจันทร์ที่ 30 มกราคม-วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560


- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ทางเว็บไซต์ www.ratchathani.ac.th และ ประกาศ ณ อาคารราชธานี