ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าเรียนต่อคณะพยาบาลศาสตร์(รับตรง)

ตามที่มหาวิทยาลัยราชธานีได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบสัมภาษณ์เข้าเรียนต่อคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ดังเอกสารแนบ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์มาสอบสัมภาษณ์ในวันและเวลาดังกล่าว หากท่านไม่มาสอบถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าเรียนต่อในครั้งนี้

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพิทักษ์ผลประโยชน์ของท่านเอง ผู้สมัครคนใดที่ยังส่งเอกสารประกอบการสมัครไม่ครบ ขอให้ท่านส่งเอกสารตามประกาศมาเพิ่มในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ด้วย


กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2560

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย 
คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาการบัญชี
คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ 

สมัครได้ด้วยตนเอง หรือ
สมัครทางไปรษณีย์ หรือ
สมัครออนไลน์ http://register.rtu.ac.th

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 1 สิงหาคม 2560

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ลงทะเบียนเรียน
แจ้งความจำนงขอกู้ยืมเงิน (กยศ.)

5 สิงหาคม 2560


เปิดภาคเรียน

9 สิงหาคม 2560

กำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์

การสมัครแบบรับตรง
- สมัครด้วยตนเอง วันจันทร์ที่ 30 มกราคม-วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารราชธานี


- สมัครออนไลน์และสมัครทางไปรษณีย์ วันจันทร์ที่ 30 มกราคม-วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560


- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ทางเว็บไซต์ www.ratchathani.ac.th และ ประกาศ ณ อาคารราชธานี