ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าเรียนต่อคณะพยาบาลศาสตร์(รับตรง)

ตามที่มหาวิทยาลัยราชธานีได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบสัมภาษณ์เข้าเรียนต่อคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ดังเอกสารแนบ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์มาสอบสัมภาษณ์ในวันและเวลาดังกล่าว หากท่านไม่มาสอบถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าเรียนต่อในครั้งนี้

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพิทักษ์ผลประโยชน์ของท่านเอง ผู้สมัครคนใดที่ยังส่งเอกสารประกอบการสมัครไม่ครบ ขอให้ท่านส่งเอกสารตามประกาศมาเพิ่มในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ด้วย