คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์  ดังรายนามตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ผู้ที่มีรายชื่อให้เตรียมเอกสารมารายงานตัว (วันที่ 5-6 มิถุนายนนี้ เวลา 9.00 -16.00 น.) ดังนี้

  1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  4. สำเนาเอกสารแสดงการสำเร็จการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
  5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

สำหรับผู้ที่มีรายชื่อลำดับสำรองให้รอประกาศเรียกตัวอีกครั้งหนึ่ง

 


กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2560

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย 
คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาการบัญชี
คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ 

สมัครได้ด้วยตนเอง หรือ
สมัครทางไปรษณีย์ หรือ
สมัครออนไลน์ http://register.rtu.ac.th

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 1 สิงหาคม 2560

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ลงทะเบียนเรียน
แจ้งความจำนงขอกู้ยืมเงิน (กยศ.)

5 สิงหาคม 2560


เปิดภาคเรียน

9 สิงหาคม 2560

กำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์

การสมัครแบบรับตรง
- สมัครด้วยตนเอง วันจันทร์ที่ 30 มกราคม-วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารราชธานี


- สมัครออนไลน์และสมัครทางไปรษณีย์ วันจันทร์ที่ 30 มกราคม-วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560


- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ทางเว็บไซต์ www.ratchathani.ac.th และ ประกาศ ณ อาคารราชธานี