คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์  ดังรายนามตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ผู้ที่มีรายชื่อให้เตรียมเอกสารมารายงานตัว (วันที่ 5-6 มิถุนายนนี้ เวลา 9.00 -16.00 น.) ดังนี้

  1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  4. สำเนาเอกสารแสดงการสำเร็จการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
  5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

สำหรับผู้ที่มีรายชื่อลำดับสำรองให้รอประกาศเรียกตัวอีกครั้งหนึ่ง