คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ลำดับสำรองที่ 1-20 เข้ารายงานตัวในวันที่ 8-9 มิถุนายน นี้ เวลา 09.00-16.00 น.

ให้เตรียมเอกสารมารายงานตัว  ดังนี้

  1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  4. สำเนาเอกสารแสดงการสำเร็จการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
  5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ