เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันเข้าหอพักและเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ได้กำหนดให้นักศึกษาเข้าหอพักภายในมหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และกำหนดให้เปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตามความแจ้งแล้วนั้น

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ได้มีการปรับปรุงอาคารเรียนและหอพักซึ่งยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เพื่อให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงขอประกาศเปลี่ยนแปลงวันเข้าหอพักและเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จากกำหนดการเดิมไปก่อน โดยจะประกาศให้ทราบอีกประมาณสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐