เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันเข้าหอพักและเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ได้กำหนดให้นักศึกษาเข้าหอพักภายในมหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และกำหนดให้เปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตามความแจ้งแล้วนั้น

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ได้มีการปรับปรุงอาคารเรียนและหอพักซึ่งยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เพื่อให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงขอประกาศเปลี่ยนแปลงวันเข้าหอพักและเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จากกำหนดการเดิมไปก่อน โดยจะประกาศให้ทราบอีกประมาณสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2560

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย 
คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาการบัญชี
คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ 

สมัครได้ด้วยตนเอง หรือ
สมัครทางไปรษณีย์ หรือ
สมัครออนไลน์ http://register.rtu.ac.th

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 1 สิงหาคม 2560

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ลงทะเบียนเรียน
แจ้งความจำนงขอกู้ยืมเงิน (กยศ.)

5 สิงหาคม 2560


เปิดภาคเรียน

9 สิงหาคม 2560

กำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์

การสมัครแบบรับตรง
- สมัครด้วยตนเอง วันจันทร์ที่ 30 มกราคม-วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารราชธานี


- สมัครออนไลน์และสมัครทางไปรษณีย์ วันจันทร์ที่ 30 มกราคม-วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560


- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ทางเว็บไซต์ www.ratchathani.ac.th และ ประกาศ ณ อาคารราชธานี