เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2561 (แก้ไข 17 มีนาคม 2561)
--------------------------

มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี กำหนดการสมัครคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติเรียบร้อย และมีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญโปรแกรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

- แบบรับตรง คัดเลือกจากคะแนน O-NET, GAT/PAT และ Portfolio มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00

1.2 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติวิชาชีพ

1.3 อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีและไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 65 กิโลกรัม หรือใช้เกินมาตรฐาน BMI เกณฑ์ปกติ

1.4 มีความประพฤติดีและไม่เคยต้องคดีอาญา ยกเว้นคดีอันเป็นลหุโทษ

 

2. หลักฐานการสมัคร

2.1 ใบสมัครของมหาวิทยาลัยที่กรอกข้อความครบถ้วน

2.2 รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2.4 สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2.5 สำเนาหลักฐานการศึกษา ได้แก่ ใบรบ. หรือใบรับรองที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2.6 ผลการสอบ GPAX, GAT, PAT และ O-NET

2.7 เอกสารที่แสดงความสามารถหรือการเข้าร่วมกิจกรรม ต่าง ๆ(Portfolio) เช่น รูปถ่าย เกียรติบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตรที่ออกโดยหน่วยงานที่จัดกิจกรรม

3. ขั้นตอนการสมัครและชำระเงินค่าสมัคร

3.1 กรณีสมัครด้วยตนเอง ส่งหลักฐานการสมัครพร้อมชำระค่าสมัครจำนวน 1,000 บาท ณ สำนักอธิการบดี อาคารราชธานี มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี

3.2 กรณีสมัครทางไปรษณีย์ เข้าเว็บไซด์http://e-regis.ratchathani.ac.th ดาวน์โหลด ใบสมัคร แล้วสั่ง Print ใบสมัครลงในกระดาษ A4 (กรอกใบสมัครด้วยปากกา)

- ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว บนใบสมัครจำนวน 1 รูป (แนบรูปถ่ายจำนวน 2 รูป เพื่อติดบัตรประจำตัวสอบ)
- การชำระเงินค่าสมัคร โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร(แนบสำเนาการโอนเงินจากธนาคาร) โดยโอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี เลขที่บัญชี 426-6-01630-1 สาขาตลาดหนองบัว

- จัดส่งเอกสารทั้งหมด ทางไปรษณีย์ ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี เลขที่ 293 ถนนเลี่ยงเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

 

3.3 กรณีสมัครออนไลน์เข้าเว็บไซด์ http://e-regis.ratchathani.ac.th กรอกใบสมัคร ในระบบ อัพโหลดไฟล์รูปถ่ายหน้าตรงเป็นนามสกุล.jpg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1,024 KB(1 MB)

การชำระเงินค่าสมัคร ดังนี้
โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร(แนบสำเนาการโอนเงินจากธนาคาร) โดยโอนเงินเข้า
บัญชี

- ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี เลขที่บัญชี 426-6-01630-1 สาขาตลาดหนองบัว
- อัพโหลดไฟล์หลักฐานการชำระเงิน เป็นนามสกุล .JPG หรือ.PDF
- สั่ง พิมพ์หน้ายืนยันการทำรายการสำเร็จไว้เป็นหลักฐาน นำมาแสดงในวันสอบ
มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานประกอบการสมัครสอบ เมื่อครบถ้วน มหาวิทยาลัยจะตอบรับการสมัคร พร้อมส่งใบเสร็จรับเงินและบัตรประจำตัวสอบให้ผู้สมัคร เพื่อนำมาแสดงเป็นหลักฐานในวันสอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ: เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครในข้อมูลรายละเอียดของหลักสูตรสาขาวิชาที่ต้องการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามที่หลักสูตรสาขาวิชากำหนด หากภาย
หลังมหาวิทยาลัยตรวจสอบแล้วคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครไม่ตรงตามที่กำหนด ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัคร และจะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะโดยไม่คืนเงินและหลักฐานการสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

 

4.ปฏิทินการดำเนินการ

 

รายละเอียด

วันที่

การรับสมัครรอบที่ 1

การรับสมัครด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ และสมัครออนไลน์           
พิจารณา จากคะแนน
O-NET, GAT/PAT และ Portfolio

12 มีนาคม 2561-27 เมษายน 2561

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

30 เมษายน 2561 ทางhttp://www.ratchathani.ac.th

และประกาศ ณ อาคารราชธานี

ชำระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

1-4 พฤษภาคม 2561 โดยโอนเงินผ่านธนาคาร

สัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย

4 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารราชธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

8 พฤษภาคม 2561 ทางhttp://www.ratchathani.ac.th

และประกาศ ณ อาคารราชธานี

รายงานตัว ลงทะเบียน และดำเนินการแจ้งความจำนงขอกู้ยืมเงินกองทุน(กยศ.)

10-11 พฤษภาคม 2561 สำนักอธิการบดี และสำนักกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ณ อาคารราชธานี

การรับสมัครรอบที่ 2

การรับสมัครด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ และสมัครออนไลน์             - พิจารณา จากคะแนน O-NET, GAT/PAT และ Portfolio

8-17 พฤษภาคม 2561

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

18 พฤษภาคม 2561 ทางhttp://www.ratchathani.ac.th

และประกาศ ณ อาคารราชธานี

ชำระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

19-21 พฤษภาคม 2561 โดยโอนเงินผ่านธนาคาร

สัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย

21-22 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารราชธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

25 พฤษภาคม 2561 ทางhttp://www.ratchathani.ac.th

และประกาศ ณ อาคารราชธานี

รายงานตัว ลงทะเบียน และดำเนินการแจ้งความจำนงขอกู้ยืมเงินกองทุน(กยศ.)

28-29 พฤษภาคม 2561 สำนักอธิการบดี และสำนักกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ณ อาคารราชธานีต

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

3 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมราชธานี อาคารราชธานี

เตรียมความพร้อมก่อนเรียน

4-7 มิถุนายน 2561

เข้าค่ายปลูกจิตสำนึกทางคุณธรรม

8-9 มิถุนายน 2561

เปิดภาคเรียน

11 มิถุนายน 2561

 

 

5. วิธีการคัดเลือก เป็นไปตามลำดับขั้นดังนี้

  • พิจารณาคุณสมบัติให้เป็นไปตามประกาศ
  • พิจารณาจากคะแนนผลสอบ GPAX, GAT, PAT, O-NET และ Portfolio
  • คะแนนสอบสัมภาษณ์

6. การรายงานตัว

นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกต้องรายงานตัวตามกำหนดการที่ประกาศของมหาวิทยาลัย การไม่มารายงานตัวตามกำหนด จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี

 

7. การติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการ

ติดต่อได้ที่สำนักอธิการบดี ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา อาคารราชธานี มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี เลขที่ 293 ถนนเลี่ยงเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 หมายเลขโทรศัพท์ 042-292-036-38 ต่อ 101/061-3450161 โทรสาร 042-292727 ทุกวัน เวลา 8.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือทางเว็บไซต์ http://www.ratchathani.ac.th IDLine:0613450161

          จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                   ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561

                                                                               
             

                                                          (นายประดิษฐ์ ตันวัฒนะพงษ์)

                                                                 รองอธิการบดี

                                                  มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี