ความรู้ คู่คุณธรรม

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

Certificate Program for Practical Nursing

ชื่อประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ชื่อย่อ : ป.ผช.

Certificate for Practical Nursing

Cert. PN.

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 1. มีวุฒิการเรียนไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่ กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 2. อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี นับถึงวันเปิดภาคการอบรม
 3. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
 4. มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนหรือปฏิบัติงาน

จำนวนผลิต 80 คนต่อรุ่น

ระยะเวลาการอบรม 1 ปี ไม่น้อยกว่า 2 ภาคการอบรมปกติ

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

จำนวน 38 หน่วยกิต โดยมีรายวิชาภาคทฤษฎีจำนวน 27 หน่วยกิต และรายวิชาภาคปฏิบัติ จำนวน 11หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8 หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาเฉพาะ 30 หน่วยกิต

ภาคทฤษฎี 19 หน่วยกิต

ภาคปฏิบัติ 11 หน่วยกิต

หลักฐานในการสมัคร

 1. สำเนาวุฒิการศึกษา
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมทราบว่า มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยภายใต้การควบคุม หรือมอบหมายจากพยาบาลวิชาชีพ เท่านั้น และ ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1. มีความรู้และทักษะในการช่วยเหลือดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน และสร้างเสริมสุขภาพสำหรับ ผู้ใช้บริการทุกช่วงวัย
 2. ช่วยเหลือดูแลผู้ใช้บริการโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
 3. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบในการดำรงชีวิตและการปฏิบัติงาน
 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานร่วมกับทีมสุขภาพ อื่นๆได้
 5. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานในสถานพยาบาล
 6. พัฒนาตนเอง ตลอดจนสนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
 7. มีวิจารณญาณและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 8. มีทัศนคติที่ดีและมีความศรัทธาในอาชีพผู้ช่วยพยาบาล

เมื่อสิ้นสุดการอบรม

 1. มีงานทำทั้งภาครัฐและเอกชนทุกคน
 2. เมื่อสำเร็จการอบรมและปฏิบัติงานแล้วสามารถศึกษาต่อในระดับการศึกษาต่อเนื่องในระดับปริญญาตรีได้

ผู้ประสานงานหลักสูตร

supreeda

 อาจารย์สุปรีดา อินทรสงเคราะห์