1. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อฯ Download แบบฟอร์มตรวจร่างกาย ไปตรวจร่างกาย โรงพยาบาลรัฐบาล
2. นำผลการตรวจร่างกายมาในวันรายงานตัว ถ้าผลการตรวจร่างกายไม่มีความผิดปกติสามารถลงทะเบียนได้
3. เริ่มลงทะเบียนรายงานตัววันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30-12.00 น. ที่ อาคารราชธานี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
4. เตรียมเอกสารเพื่อประกอบการเขียนคำร้องในการกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.:สำหรับผู้มีความประสงค์จะยื่นกู้)