วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 ลงทะเบียนและนายงานดัวเวลา 8.30 น. อาคารราชธานี