กําหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ : ประกาศข่าวเมื่อวันที่ 2016-06-05

วันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชธานี
๑๑.๓๐ น. ดุษฎีบัณฑิตมหาบณฑิตและบัณฑิตลงทะเบียนรายงานตัวเข้าห้องประชุม ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ
๑๒.๓๐ น. ดุษฎีบัณฑิตมหาบณฑิตและบัณฑิตเดินแถวเข้าสู่ห้องพิธี อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราช สมบัติครบ ๖๐ ปี
๑๓.๓๐ น. คณาจารย์และแขกผ้มีเกียรติเข้านั่งในห้องพิธีฯ
๑๔.๐๐ น. พลอากาศเอก กําธน สินธวานนท์ องคมนตรีประธานในพิธีฯ และกรรมการสภา เดินทางถึงห้อง รับรองชั้นสอง อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบติครบ ๖๐ ปี
๑๔.๐๐ น. นิมนต์พระสงฆ์เข้าห้องพิธีฯ
๑๔.๒๙ น. พลอากาศเอก กําธน สินธวานนท์ องคมนตรีประธานในพิธีฯ และกรรมการ สภาฯ เดินทางถึงห้อง
พิธีฯ
๑๕.๓๐ น. เสร็จพิธี (คณาจารย์และบัณฑิตทุกคนยืนเคารพประธานในพิธีฯ)

กำหนดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557-2558 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2559 สามารถ Download และอ่านข้อมูลกำหนดการฝึกซ้อมและระเบียบการแต่งกายในวันประสาทปริญญาบัตรและวันฝึกซ้อม ได้จากลิงค์ด้านล่างต่อไปนี้