ประกาศมหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์พยาบาล
---------------------------------------------------------------------------------

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคลากร ตำแหน่งอาจารย์พยาบาลศาสตร์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งอาจารย์พยาบาล สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๓ อัตรา
๑.๑. สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ จำนวน ๒ อัตรา
๑.๒. สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน ๑ อัตรา

๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๒.๑. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา
๒.๑.๑ ปริญญาตรีทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
๒.๑.๒ ปริญญาโท ทางการพยาบาล สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่, สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน
๒.๓ ต้องมีประสบการณ์สอนอย่างน้อย ๒ ปี
๒.๔ มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านคลินิกที่เกี่ยวกับการพยาบาล
๒.๕. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง(ที่ยังไม่หมดอายุ)
๒.๖. มีความรู้ความสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ,Word, Excel และ
Power point
๒.๗. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้

๓. คุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้
๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๓.๑.๑. มีสัญชาติไทย
๓.๑.๒. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์

๔. การยื่นใบสมัคร
ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น ๒ อาคารราชธานี มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เวลา ๐๙.๐๐- ๑๖.๐๐ น (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
๕ . เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครคัดเลือกพร้อมหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครได้รับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้
๕.๑ สำเนาใบปริญญาบัตร และสำเนาแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
การศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน ๑ ชุด
๕.๒. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ (ที่ยังไม่หมดอายุ) จำนวน ๑ ชุด
๕.๓.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ชุด
๕.๔.ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ จำนวน ๑ ชุด
๕.๕.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ชุด
๕.๖.เอกสารผ่านการเกณฑ์ทหาร (กรณีเป็นชาย) จำนวน ๑ ชุด
๕.๗.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว
ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ ชุด
๕.๘.เอกสารการผ่านงานหรือหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) จำนวน ๑ ชุด
๕.๙.สำเนาเอกสารหลักฐานอื่น (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส จำนวน ๑ ชุด
ใบเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล
๕.๑๐.แบบบันทึกความสำเร็จ (portfolio) จำนวน ๑ ชุด

๖.วิธีการคัดเลือก
เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากพฤติกรรมที่ปรากฏโดยการสัมภาษณ์

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

( อาจารย์ประดิษฐ์ ตันวัฒนะพงษ์)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชธานี
ที่๐๘/๖๐๐/๐๐๔ วิทยาเขตอุดรธานี