เมื่อวันที่ 23-24 กันยายน 2560 จัดโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ณ โรงแรมกานต์มณี ประดิพัทธ์ กรุงเทพฯ