การประชุมจัดเมื่อวันที่ 29-30 กันยายน และวันที่ 1 ตุลาคม 2560 จัดโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ณ หอพักวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี (วิทยาเขตบำราศนราดูร) จังหวัดนนทบุรี