ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ในการเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  สาขาพยาบาลศาสตร์  เรื่อง “ก้าวทันโลกยุค ICT: ความร่วมมือเพื่อการบริหารการศึกษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ” ณ ศูนย์ประชุม John XXII มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ วันที่ 22-23  มีนาคม 2561

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทนวัตกรรม และรางวัลชมเชย ประเภทโครงการแนวการปฏิบัติที่ดี