สาขาพยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และสุขภาพ ภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม วันที่ 29-30 มีนาคม 2561