โครงการอบรมเรื่อง การบูรณาการการใช้ยาอย่างสมเหตุผลกับรายวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ หลักการ แนวคิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
2) เพื่อบูรณาการการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชาในหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต

โดย อาจารย์นฤมล อังศิริศักดิ์
(คณะทำงานจัดทำรูปแบบการบรรจุหลักสูตรการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต)

 

วันที่: 20 เมษายน 2561
เวลา: 09.00-16.00 น.

ณ ห้องประชุม 403 อาคารราชธานี