ประกาศมหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์พยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคลากร ตำแหน่งอาจารย์พยาบาลศาสตร์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งอาจารย์พยาบาล สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๑๐ อัตรา

  • สาขาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ๔ อัตรา
  • สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ จำนวน ๒ อัตรา
  • สาขาจิตเวชและการพยาบาลสุขภาพจิต ๒ อัตรา
  • สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ ๑ อัตรา
  • สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ๑ อัตรา

รายละเอียดตามเอกสารแบบท้ายประกาศ