กําหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ แก่มหาบัณฑิตและบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชธานี มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี

ว่าที่บัณฑิตและมหาบัณฑิตสามารถตรวจสอบรายชื่อและลงทะเบียนเพื่อเข้ารับปริญญาบัตรได้ตามลิงค์ของระบบผู้สำเร็จการศึกษา  

http://graduation.rtu.ac.th/