คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ดร.ระวีวรรณ เผ่ากัญหา ผู้แทนท่านอธิการบดี เข้าสวัสดีปีใหม่และอวยพรชัยเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ แด่ท่านผู้อำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลอุดรธานี