ลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ที่

http://graduation.rtu.ac.th/ 

กรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำที่

http://www.employ.mua.go.th/index.php/MjN8fGdyYWQ

ดูรายชื่อ (รายชื่อเรียงตามตัวอักษร) ได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้