สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 061-3450161 090-8464878

สมัครออนไลน์ได่แล้วที่ https://pn-e-regis.ratchathani.ac.th/

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

Certificate Program for Practical Nursing

ชื่อประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ชื่อย่อ : ป.ผช.

Certificate for Practical Nursing

Cert. PN.

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

๑ มีวุฒิการเรียนไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่ กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
๒ อายุไม่ต่ำกว่า ๑๖ ปี นับถึงวันเปิดภาคการอบรม
๓ น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๔๐ กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร
๔ มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนหรือปฏิบัติงาน

จำนวนผลิต ๑๐๐คนต่อรุ่น

ระยะเวลาการอบรม ๑ ปี ไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการอบรมปกติ

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

จำนวน ๓๘ หน่วยกิต โดยมีรายวิชาภาคทฤษฎีจำนวน ๒๗ หน่วยกิต และรายวิชาภาคปฏิบัติ จำนวน ๑๑ หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย

๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๘ หน่วยกิต

๒) หมวดวิชาเฉพาะ ๓๐ หน่วยกิต

ภาคทฤษฎี ๑๙ หน่วยกิต

ภาคปฏิบัติ ๑๑ หน่วยกิต

หลักฐานในการสมัคร

๑.สำเนาวุฒิการศึกษา

๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

๓. สำเนาทะเบียนบ้าน

๔.รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน๓รูป

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมทราบว่า มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยภายใต้การควบคุม หรือมอบหมายจากพยาบาลวิชาชีพ เท่านั้น และ ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑ มีความรู้และทักษะในการช่วยเหลือดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน และสร้างเสริมสุขภาพสำหรับ ผู้ใช้บริการทุกช่วงวัย

๒ ช่วยเหลือดูแลผู้ใช้บริการโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ

๓ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบในการดำรงชีวิตและการปฏิบัติงาน

๔ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานร่วมกับทีมสุขภาพ อื่นๆได้

๕ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานในสถานพยาบาล

๖ พัฒนาตนเอง ตลอดจนสนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

๗ มีวิจารณญาณและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

๘ มีทัศนคติที่ดีและมีความศรัทธาในอาชีพผู้ช่วยพยาบาล

เมื่อสิ้นสุดการอบรม

๑ มีงานทำทั้งภาครัฐและเอกชนทุกคน

๒ เมื่อสำเร็จการอบรมและปฏิบัติงานแล้วสามารถศึกษาต่อในระดับการศึกษาต่อเนื่องในระดับปริญญาตรีได้