วันที่ 4 มีนาคม 2565 อ.ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี เป็นประธานพิธีมอบหมวกและติดเข็มสถาบัน แก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์รุ่นที่ 21 ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่วิชาปฏิบัติการทางการพยาบาลอย่างเป็นทางการ โดยมี อ.พรรณวรดา สุวัน รองคณบดีฝ่ายวิชา เป็นประธานในการจัดงาน อ.รุ่งระวี ถนอมทรัพย์ ผู้ประสานงานรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน, คณาจารย์สาขาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาลเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ร่วมกับคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ทุกท่าน ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ดำเนินงานภายใต้มาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพพุทธเจ้า ผู้บริหาร นักศึกษา และบุคลากร \มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี

ประเมิน การฝึกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ณ. แหล่งฝึก โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานีปีกปารศึกษา 2564