สำนักอธิการบดี  101, 109 
สำนักวิชาการ 102
สำนักทะเบียนและวัดผล 103
สำนักพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  117
สำนักกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 108
ห้องสมุด 110
คณะพยาบาลศาสตร์ 111, 112, 113, 114
บัณฑิตวิทยาลัย 104