ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ 3 Admission วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ในระบบ TCAS และให้ทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติตามประกาศนี้

Attachments:
Download this file (Physical_Examination.pdf)Physical_Examination.pdf[ ]98 kB

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญา “รัฐศาสตรมหาบัณฑิต”(ร.ม.)
Master of Political Science Program (M.Pol.Sc.)

รูปแบบของหลักสูตร: หลักสูตรระดับที่ 4 ปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
จานวนหน่วยกิต : ตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

  1. แผน ก แบบ ก 2 ทำวิทยานิพนธ์(Thesis) 12 หน่วยกิตและเรียนรายวิชา 24 หน่วยกิต
  2. แผน ข ทำการค้นคว้าอิสระ(IS) 6 หน่วยกิตและเรียนรายวิชา 30 หน่วยกิต

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ปริญญา “รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต”(ร.ด.)
Doctor of Political Science Program (D.Pol.Sc.)

รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรระดับที่ 6 ปริญญาโท หลักสูตร 3 ปี
ตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

  1. แบบ 1.1 ทำดุษฎีนิพนธ์(อย่างเดียว) 60 หน่วยกิต
  2. แบบ 2.1 ทำดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต และเรียนรายวิชา 24 หน่วยกิต รวม 60 หน่วยกิต

 

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
หมายเลขโทร 081 380 5273 , 081-9993980 , 064-1969329 ,081-2659907