วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 อ.ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี เป็นประธาน เปิดกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม ระดับสถาบัน ในโครงการ “การเสริมสร้างการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง” ณ อาคารเอนกประสงค์ รพ.สต.กลิ้งคำ ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมีอาจารย์เสาวลักษณ์ ทาแจ้ง ประธานฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม เป็นหัวหน้าโครงการ และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ร่วมเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้ และจัดกิจกรรมสันทนาการ ในรูปแบบ onsite และ online ซึ่งได้รับความร่วมมือจากรพ. สต.กลิ้งคำ กลุ่มเป้าหมาย อย่างดียิ่ง