ประเมิน การฝึกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ณ. แหล่งฝึก โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานีปีกปารศึกษา 2564