วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ได้จัดกิจกรรม Organization Development 2565 "ทำงานอย่างไรให้มีความสุข" ณ วารี วัลเล่ย์ รีสอร์ต แอนด์ เรสเทอรองต์ จ.ขอนแก่น โดยมี อ.ดร. รวีวรรณ เผ่ากัณหา คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
เป็นประธาน มุ่งหวังให้บุคลากรมีความรัก สามัคคี และมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานเป็นทีม และมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ได้รับความสนุกสนาน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้