• สาขาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 3 อัตรา
  • สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ จำนวน 2 อัตรา
  • สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช จำนวน 1 อัตรา
  • สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ 1 อัตรา
  • สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 อัตรา
  • สาขาการพยาบาลชุมชน 1 อัตรา