วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 อ.ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี อ.พรรณวรดา สุวัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสาขาวิชาต่าง ๆ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการพยาบาล ได้เข้าศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี  สถาบันพระบรมราชชนก โดยมีเป้าหมายในการที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติ การพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี วิทยาเขตอุดรธานีให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับการจัดการศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบัน ในการนี้ ดร.จิราพร วรวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานีและคณะผู้บริหารให้ข้อมูล และตอบข้อซักถามเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีของการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาลของ 2 สถาบัน ทางคณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้

  • สาขาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 3 อัตรา
  • สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ จำนวน 2 อัตรา
  • สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช จำนวน 1 อัตรา
  • สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ 1 อัตรา
  • สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 อัตรา
  • สาขาการพยาบาลชุมชน 1 อัตรา