วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 อ.นงนุช บุญมาลา และ อ.สุภาพักตร์ หาญกล้า ได้ตรวจเยี่ยมนิเทศพร้อมทั้งเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอกรณีศึกษาผู้ป่วยที่น่าสนใจ ของนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 12  คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ที่กำลังฝึกภาคสนาม ณ. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จ.สกลนคร