วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 อ.นงนุช บุญมาลา และ อ.สุภาพักตร์ หาญกล้า ได้ตรวจเยี่ยมนิเทศพร้อมทั้งเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอกรณีศึกษาผู้ป่วยที่น่าสนใจ ของนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 12  คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ที่กำลังฝึกภาคสนาม ณ. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จ.สกลนคร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 อ.ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี อ.พรรณวรดา สุวัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสาขาวิชาต่าง ๆ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการพยาบาล ได้เข้าศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี  สถาบันพระบรมราชชนก โดยมีเป้าหมายในการที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติ การพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี วิทยาเขตอุดรธานีให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับการจัดการศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบัน ในการนี้ ดร.จิราพร วรวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานีและคณะผู้บริหารให้ข้อมูล และตอบข้อซักถามเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีของการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาลของ 2 สถาบัน ทางคณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 อ.ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี เป็นประธาน เปิดกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม ระดับสถาบัน ในโครงการ “การเสริมสร้างการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง” ณ อาคารเอนกประสงค์ รพ.สต.กลิ้งคำ ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมีอาจารย์เสาวลักษณ์ ทาแจ้ง ประธานฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม เป็นหัวหน้าโครงการ และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ร่วมเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้ และจัดกิจกรรมสันทนาการ ในรูปแบบ onsite และ online ซึ่งได้รับความร่วมมือจากรพ. สต.กลิ้งคำ กลุ่มเป้าหมาย อย่างดียิ่ง