วันที่ 4 มีนาคม 2565 อ.ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี เป็นประธานพิธีมอบหมวกและติดเข็มสถาบัน แก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์รุ่นที่ 21 ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่วิชาปฏิบัติการทางการพยาบาลอย่างเป็นทางการ โดยมี อ.พรรณวรดา สุวัน รองคณบดีฝ่ายวิชา เป็นประธานในการจัดงาน อ.รุ่งระวี ถนอมทรัพย์ ผู้ประสานงานรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน, คณาจารย์สาขาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาลเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ร่วมกับคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ทุกท่าน ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ดำเนินงานภายใต้มาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ประเมิน การฝึกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ณ. แหล่งฝึก โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชธานีวิทยาเขตอุดรธานีปีกปารศึกษา 2564

 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 อ.นงนุช บุญมาลา และ อ.สุภาพักตร์ หาญกล้า ได้ตรวจเยี่ยมนิเทศพร้อมทั้งเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอกรณีศึกษาผู้ป่วยที่น่าสนใจ ของนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 12  คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ที่กำลังฝึกภาคสนาม ณ. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จ.สกลนคร

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 อ.ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี เป็นประธาน เปิดกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม ระดับสถาบัน ในโครงการ “การเสริมสร้างการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง” ณ อาคารเอนกประสงค์ รพ.สต.กลิ้งคำ ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมีอาจารย์เสาวลักษณ์ ทาแจ้ง ประธานฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม เป็นหัวหน้าโครงการ และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ร่วมเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้ และจัดกิจกรรมสันทนาการ ในรูปแบบ onsite และ online ซึ่งได้รับความร่วมมือจากรพ. สต.กลิ้งคำ กลุ่มเป้าหมาย อย่างดียิ่ง